EĞİTİM VE KARİYER REHBERLİĞİ - ÖRENCİLERİN DOĞRU KARİYER SEÇİMİ YAPMALARINA YARDIM EDELİM!

Proje Referans No: 2013-1-RO1-COM13-29593-2
AB Komisyonu tarafından finanse edilen projedir
Hayatboyu Öğrenme Programı –Comenius Bölgesel Ortaklıklar

Lifelong Learning Programme

Projeye Genel Bakış » Özet

PROJE ÖZETİ

"Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!, Eğitim ve Kariyer rehberliği – Öğrencilere doğru bir kariyer seçmelerine yardım edelim" Comenius Bölgesel ortaklık projesi okullardaki eğitim ve kariyer rehberliğini geliştirerek öğrencilerin sadece yüksek öğretime geçmelerinin yanında iş dünyasında daha kaliteli ve daha iyi bir eğitime sahip olmalarını hedeflemektedir. Projenin asıl hedef grubunun öğretmenler olmasına rağmen proje okul müdürlerini, ebeveynleri, öğrencileri, yerel ve bölgesel toplum temsilcilerini de kapsamaktadır.

Projenin öngörülen aktiviteleri; odak gruplar, iş başı gözlem, konferanslar, eğitim oturumlarıdır. Projenin öngörülen sonuçları; hazırlanacak bir rehber, öğrencilere Eğitim ve Kariyer rehberliği alanında yardımcı olacak materyal, web sitesi ve eğitim programıdır. Öğrenciler için yapılacak danışma ve kariyer rehberliği çalışmalarının kalitesini ve önemini arttırmaya, bu etkinliğe doğrudan ve dolaylı olarak dahil olan tüm paydaşların ihtiyaçlarını belirlemeye, öğrencilerin eğitim ve kariyer planlanmasında görev alan öğretmenlerin niteliklerini geliştirmeye, iş ve okul hayatı arasındaki mesafeyi daraltmaya, öğrencilerin iki ortak bölge (Dolj- Romanya, Mersin - Türkiye) arasında uygun kariyer rehberliği için gerekli bilgiye kolay ulaşımına yardım edecektir. Proje ile ayrıca okullarda psikolojik danışma ve mesleki rehberlik faaliyetinin yaklaşımını değiştirmek için yeni bir teklif sunmaktayız. Bu teklif sıradan ve rastgele yapılan bir faaliyet olmayacak ve sosyal, kültürel ve / veya müfredat dışı görevleri üstlenecek her öğretmenin sorumluluğu olacaktır.

ORTAKLIĞIN AMACI VE SONUÇLARI:

1. Genel amaç

Öğrencilerin yüksek eğitime veya işgücü piyasasına daha etkili geçişi sağlamak için öğrencilere verilen eğitim ve kariyer rehberliği hizmetlerinin iyileştirilmesi.

2.Özel hedefler

 1. Okullarda öğrencilerin danışmanlık ve kariyer rehberliği kalitesi, öğrencilerin ilgisi bu faaliyet içinde doğrudan ve dolaylı ilgili tüm paydaşların ihtiyaçlarını araştırma üzere bir proje yürüteceğiz. Hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri odak grup tarafından anket ve anket yoluyla anketler ile birlikte kullanılacaktır. Odak grup içinde yer alan tüm kategorideki öğrenciler (ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi), Öğretmenler / danışmanlar, veliler için anketler ve mülakat kılavuzları gibi araştırma araçlarını hazırlanacaktır.

  Sonuç 1:

  4 odak grubuna(öğretmen / danışman, ebeveynler, yerel toplum temsilcileri (kamu kurumları, işletmeler, sivil toplum), farklı eğitim düzeylerinden eğitim kurumları (ilköğretim ve ortaokul, lise, üniversite) temsilcileri uygulanmak üzere anketler hazırlamak.

 2. Dolj bölgesi- Romanya ve Mersin – Türkiye’de görev yapan danışman öğretmen becerilerini geliştirmek.

  Sonuç 2:

  Her bölgedeki ortak okullardan her bir müfredat alanından bir öğretmen işbaşı faaliyetlerini yürütecektir. Okulda ya da dışarıda öğretmenler tarafından uygulanan danışmanlık ve kariyer rehberliği pratik faaliyetler için örnekler ve önerilerini hazırlanacaktır. Müfredat dışı düzeyde: sınıfta ya da sınıf dışında yürütülecek ayrıntılı bir proje ve program önerileri sunulacaktır. Öğretmenler için harmanlanmış öğrenme eğitim programı hazırlanacaktır. Çok sayıda ve farklı konu alanları öğretmen etkilerini değerlendirmek için bir akreditasyon eğitimi programı hazırlanacaktır.

 3. İş dünyası temsilcileri, yerel yönetimler (il genel meclisi, belediye meclisi, yerel / bölgesel istihdam kurumu), sivil toplum örgütleri (gönüllü merkezleri, okul-aile birlikleri, öğrenci ve öğretmen dernekleri) ile konu odaklı bir görüşme yapılarak okul-toplum ortaklıkları güçlendirilecek, Öğrencinin kariyer eğitiminde onların katılımı için fırsatları anlatılacak, iyi uygulama örneklerini belirlenecek, pratik faaliyetler önerilecek, karar alma süreci gençleri kapsayacak, öğrencilerin bilgiye erişimi kolaylaştırılacak, yerel / bölgesel işgücü piyasasının fırsatları duyurulacaktır.

  Sonuç 3:

  Bir odak grup da deneyim alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi etkinlikler ile ihtiyaçları ve gereksinimleri için daha yüksek eğitim düzeyleri (ortaöğretim okulları, kolejler / yüksekokullar, üniversiteler) kurumlarının temsilcileri ile toplantılar yapılarak öğrencilere yükseköğretime geçiş için aşağıdaki imkânlar sağlanacaktır. Bu araştırmanın sonuçları, öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanan bir rehber ve destek malzemeler ile desteklenecektir. Yerel halk temsilcileri, proje kapsamında düzenlenecek üç konferansa katılacaktır.

 4. Kariyer rehberlik bilgilere öğrencilerin başarılı erişimini arttırmak.

  Sonuç 4:

  Öğretmen ve öğrenciler için yararlı malzemelerin yüklendiği web sayfası oluşturulacaktır. Öğrencilerin Eğitim Kariyer Rehberliği, Avrupa projeleri / programları, öğretmen ve öğrenciler için alt bölümlere ayrılmış bölümler ile bir tartışma forumu oluşturulacaktır. En son haberleri ve proje sonuçlarının yayınladığı her altı ayda bir yayınlanacak olan. Bir e-bülten hazırlanacaktır.