EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Numar referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR
Un proiect co-finantat de Comisia Europeana
Lifelong Learning Programme - Comenius Regio Partnerships

Lifelong Learning Programme

Despre proiect » Consilierea în carieră

Consilierea și orientarea elevilor din ROMÂNIA și TURCIA

ROMANIA

TURCIA

Servicii de consiliere și orientare în cariera profesională

În România, serviciile de orientare în carieră sunt oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi instituţiile sale subordonate (C.J.R.A.E., unităţile de învăţămînt preuniversitar, Centrele de consiliere şi orientare profesională constituite în cadrul instituţiilor de învăţământ superior) şi alte organisme paralele (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Centrele de Informare și Consiliere a Carierei, Agenția Națională pentru Tineret, prin Centrele de informare și consiliere pentru tineri, Centrul Național de Resurse pentru Orientarea Profesională, Asociația Națională de Orientare Școlară și Profesională, Institutul de Științe ale Educației).

În Turcia, serviciile de orientare în carieră sunt efectuate în diferite contexte de MONE (the Ministry of National Education), de Organizația Turcă de Ocupare a Forței de Muncă (Iskŭr), care este o instituție afiliată Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMSS), de universități, de către sectorul privat, de sindicate și patronate.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE și instituțiile sale subordonate

A. CENTRELE JUDEȚENE DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (C.J.R.A.E.)

Conform Art. 1 (Capitolul I) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională prezent în Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011, în fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit CJRAE. În municipiul Bucureşti acesta este denumit CMBRAE (Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională).

În Art. 2 al aceluiași Regulament se specifică faptul că Centrele menţionate la art. 1 sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Obiectivele principale ale activităţii CJRAE/CMBRAE sunt:

 1. cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 2. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 4. colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 5. implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
 6. organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 7. organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional. [1]

C.J.R.A.E. dezvoltă următoarele servicii:

 1. servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 2. servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
 3. servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
 4. servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 5. servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
 7. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 8. servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.[2]

Conform Art. 3 (Capitolul I) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională prezent în Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011, "CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară." CJAP au următoarele atribuţii:

 1. oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;
 2. asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 3. realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 4. propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ;
 5. asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
 6. coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 7. colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
 8. sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
 9. elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
 10. sunt implicate alături de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
 11. monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
 12. monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;
 13. recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 14. coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice;
 15. colaborează cu cabinetele logopedice;
 16. colaborează cu mediatorii şcolari;
 17. asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
 18. organizează grupuri de intervizare;
 19. coordonează proiectele şi activităţile de consiliere individuală şi de grup ale elevilor cu manifestări deviante. [3]

Serviciile de orientare și consiliere psihologică sunt integrate în sistemul educaţional MONE și în servicii pentru consiliere în carieră, personală sau socială.

Serviciile de orientare profesională în școli sunt astfel furnizate în principal de consilierul școlii și de serviciile de consiliere psihologică.

Centrele de cercetare şi orientare din orașe asigură responsabilitățile de coordonare cu privire la serviciile de consiliere, inclusiv serviciile de orientare în carieră. Direcția Provincială pentru Educație Națională în învățământul special și Serviciile de orientare pe diferite domenii, Direcția Provincială pentru Educație Națională și DG MONE pentru învățământul special, Serviciile de orientare şi Consiliere sunt structurile care asigură furnizarea acestor servicii de consiliere şi orientare în carieră profesorilor şi elevilor. MONE este în prezent principalul furnizor de servicii de orientare în carieră.

Sistemul de consiliere din Turcia este furnizat după cum urmează:

În învățământ:

 1. de specialişti în consiliere
 2. de profesori, la clasă
 3. de specialişti, în centrele de orientare în carieră

În sectorul de activitate:

 1. de psihologi
 2. de consilieri privind locurile de muncă

Grupurile ţintă ale sistemului de consiliere:

În învățământ:

 1. elevii de la toate ciclurile de învăţământ
 2. părinții
 3. profesorii

În sectorul de activitate:

 1. elevii din gimnaziu, liceu și universități
 2. tineri absolvenți
 3. şomerii
 4. solicitanților de locuri de muncă
 5. militarii
 6. grupurile dezavantajate
 7. părinții
 8. profesorii
 9. consilierii

B. ȘCOALA

 1. prin intermediul orelor de Consiliere și orientare profesională (dirigenţie) care, pe lângă aspectele organizatoric-administrative, sunt principalul instrument de consiliere a carierei (aceste ore sunt realizate de diriginte).
 2. consilierea asigurată de fiecare disciplină de studiu (din cadrul celorlalte 6 arii curriculare din învăţământul românesc: Limbă și Comunicare, Om și Societate, Matematică și Științe, Arte, Tehnologii, Educație fizică și Sport), redusă însă și preponderent centrată pe informare. Aceste ore sunt desfăşurare de profesori ce predau diferite discipline şcolare.
 3. În unitățile școlare în care există Cabinete de Asistență Psihopedagogică (reprezentând puncte de lucru ale CJRAE care funcționează în unitățile școlare), activitățile de orientare a carierei elevilor se realizează ca o colaborare între profesorul consilier școlar și profesorii diriginți.

Activitatea profesorilor consilieri şcolari este o intervenție psihopedagogică, pe când activitatea profesorilor diriginți este o intervenție educațională, chiar dacă se utilizează termenul de "consiliere" în denumirea ariei curriculare.

Orele de consiliere şi orientare sunt desfăşurate în clasă precum şi sub diverse forme de consiliere şi îndrumare, dublate de informaţii generale. De asemenea elevii fac practică la diferite locuri de muncă timp de două săptămâni spre sfârşitul semestrului. Majoritatea şcolilor au consilieri specializaţi în consiliere şi îndrumare în carieră. Deşi consilierea şi orientarea în carieră este responsabilitatea întregului personal didactic, consilierii specializaţi au cunoştinţe specializate care au un rol esenţial.

Consilierii lucrează cu toți elevii, nu numai cu cei care au probleme.

Muncile efectuate în Departamentul de Consiliere şi Orientare au ca scop dezvoltarea abilităților sociale de bază ale elevilor permițându-le să-şi dezvolte încrederea în sine precum și abilități de rezolvare a problemelor. De asemenea, elevii sunt asistați în stabilirea și actualizarea obiectivelor lor personale și sunt consiliaţi în vederea luării deciziilor în ceea ce priveşte viitorul lor.

Prin explicarea managementului timpului și a studiului eficient este sprijinită dezvoltarea academică a elevilor.

Programe pentru consilierea elevilor:

 • programe/activități de recunoaștere a elevului;
 • programe/activități de consiliere a elevului;
 • cercetări academice de îmbunătățire a programelor/ activităţilor de consiliere psihologică individuală sau de grup;
 • conferințe și activități sociale;
 • consiliere profesională și în carieră;
 • programe de educație pe niveluri diferite de învățare;

Programe pentru consilierea profesorilor:

 • programe pentru consilierea profesorilor debutanţi;
 • programe de formare continuă;

Programe pentru consilierea părinţilor:

 • programe/activități de recunoaștere a părintelui;
 • conferinţe şi activităţi sociale;
 • programe de introducere în sistemul de învăţământ;
 • conferinţe despre dezvoltarea elevilor;
 • programe de formare a competenţelor părinţilor;
 • informații oferite prin buletinele de ştiri;
 • cooperarea cu Asociația părinților din școală;

Aria curriculară Consiliere şi orientare şcolară

În învățământul preuniversitar românesc, activitățile specifice ariei curriculare consiliere şi orientare sunt realizate de către învățătorul clasei sau de către un diriginte numit de directorul unității de învățământ, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă.

Aceste activități cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară „Consiliere și orientare” în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/solicitările elevilor.

Toţi consilierii din şcoala primară din Turcia au obligația de a atinge următoarele obiective din cele trei domenii majore: dezvoltarea academică, dezvoltarea carierei și dezvoltarea personală/socială de la "Standardele pentru Şcoala de programe de consiliere în Virginia Public Schools".

Consilierea asigurată de fiecare disciplină

Acest tip de consiliere se practică mai puţin în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate de cadrele didactice pentru fiecare disciplină predată, constituind astfel obiectul proiectului "Education and Career Guidance – Let's help the students choose a right career!".

Consilierea elevilor în alegerea carierei prin activităţile desfăşurate în cadrul disciplinelor şcolare este o modalitate bună de a-i îndemna pe elevi să se gândească la carierele lor şi să înveţe lecţiile în acelaşi timp.

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică

Funcţionează în unităţi de învăţământ preuniversitar şi asigură asistenţă psihopedagogică unui număr de 400 preşcolari sau 800 de elevi îndeplinind următoarele atribuţii:

 1. asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.;
 2. asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 3. realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 4. propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea;
 5. propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor;
 6. asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
 7. sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
 8. elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal;
 9. recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc;
 10. colaborează cu cabinetele logopedice;
 11. colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
 12. colaborează cu mediatorii şcolari;
 13. asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 14. colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională. [4]

Profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică are următoarele obligaţii în unitatea de învăţământ preuniversitar unde îşi desfăşoară activitatea:

 1. stabilirea, aprobarea şi afişarea programului de lucru la cabinetul de asistenţă psihopedagogică;
 2. prezentarea în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ a unui raport de activitate semestrial care să cuprindă informaţii privind: numărul de copii/elevi, părinţi, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse pentru situaţiile de criză, situaţiile speciale şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de unitatea de învăţământ;
 3. colaborarea cu personalul didactic al unităţii de învăţământ în care funcţionează;
 4. participarea la consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învăţământ;
 5. organizarea de lectorate pentru părinţi cu tematică specifică;
 6. participarea, la solicitarea unităţii de învăţământ, la diverse proiecte şi programe educaţionale. [5]

Conţinutul şi contextul privind consilierea variază în relaţie cu nevoile şi natura elevilor în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. În general în toate şcolile este numit un profesor specializat în consiliere psihologică pentru cei care au nevoie de un suport afectiv. Psihopedagogii au rolul de terapeut, ghid şi îndrumător în carieră pentru elevii de liceu.

Obiectivele generale ale Cabinetului de asistenţă psihopedagogică sunt:

 • să deţină informaţii despre istoricul programelor de consiliere de la nivelul şcolii;
 • să înţeleagă filozofia şi funcţionarea programelor de consiliere;
 • să deţină abilitatea de a elabora şi de a implementa un program de evaluare;
 • să cunoască rolurile, îndatoririle şi responsabilităţile consilierului şcolar;
 • să poată face studii de caz în interiorul şi exteriorul şcolii;
 • să poată face studii de caz în echipă;
 • să fie la curent cu diversitatea mediului şcolar şi să recunoască nevoile elevilor care fac parte din minorităţi;
 • să poată funcţiona ca şi consultant pentru personalul şcolii;
 • să fie familiarizaţi cu legislaţia şi politicile relevante consilierii şcolare;
 • să înţeleagă procesul de coordonare al curriculum-ului ca parte integrantă a curriculum-ului şcolar;
 • să poată funcţiona ca şi avocat al elevilor;
 • să ştie cum să prezinte programele de consiliere părinţilor şi personalului şcolii;
 • să înţeleagă şi să fie capabili să implementeze Ghidul Nebraska şi Programul Model de Consiliere;
 • să deţină informaţii privind testele standard folosite de personalul şcolii;
 • să deţină informaţii privind explorarea unei cariere şi luarea de decizii;
 • să lucreze cu familiile elevilor la nivel terapeutic şi educaţional;
 • să deţină abilităţi de a oferi consiliere de grup în şcoli;
 • să înţeleagă aspectele legale şi etice ale consilierii şcolare;

Îndatoririle consilierului şcolar sunt axate pe desfăşurarea generală a programului de consiliere curriculară, planificare individuală pentru elevi şi servicii la cerere. O mică parte a timpului este alocată serviciilor indirecte numite sistemul de susţinere. Şcolile ar trebui să elimine şi să restabilească sarcinile neadecvate ale programului dacă este posibil astfel încât consilierii se pot focusa pe nevoile de prevenire ale programului.

Rolul şi funcţiile de bază ale consilierului şcolar în orientarea în carieră sunt:

 • să înţeleagă nevoia de a echilibra multiplele roluri asumate de indivizi pe parcursul carierei;
 • să înţeleagă şi să integreze în practică faptul că a-ţi câştiga existenţa este doar una dintre componentele identităţii unei persoane;
 • să înţeleagă că oamenii, valorile lor şi mediul sunt interdependente;
 • să stabilească strategii de management al carierei prin ajutarea oamenilor să îşi dezvolte abilităţi asftel încât să îşi controleze cariera;
 • să ajute oamenii să înţeleagă faptul că managementul carierei este un proces de lungă durată;
 • să ajute oamenii să înţeleagă cum tendinţele sociale joacă un rol major în managementul carierei;
 • să promoveze independenţa şi încrederea în sine;
 • să crească gradul de a fi conştient de oportunităţi şi de opţiuni;
 • să cadă de acord privind posibilele rezultate;
 • să identifice paşi de urmat pentru implementarea unei decizii astfel încât obiectivele să fie îndeplinite;

Anii de liceu sunt cei care aduc creşterea, promisiunile, entuziasmul, frustrările, dezamăgirile şi speranţa. Este momentul când elevii încep să descopere ce le rezervă viitorul. Consilierii şcolari pentru ciclul gimnazial susţin procesul educaţional şi promovează rezultatele academice.

Programele de consiliere sunt esenţiale pentru elevi pentru a-şi împlini o creştere personală optimă, pentru a dobândi abilităţi sociale pozitive precum şi valori, pentru a stabili obiective realiste în privinţa carierei şi pentru a-şi atinge potenţialul academic în mod productiv, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii globale.

Consilierul psihopedagog pentru ciclul liceal deţine o diplomă de masterat şi are certificare în consilierea şcolară. Menţinerea certificării include dezvoltare profesională continuă pentru a fi la curent cu ce este nou în domeniu şi cu provocările pe care le pun elevii. Apartenenţa la o asociaţie profesională este încurajată pentru că îmbogăţeşte cunoştinţele şi eficienţa unui consilier şcolar.

ALTE ORGANISME PARALELE de asigurare a consilierii și orientării în carieră

 1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Centrele de Informare și Consiliere a Carierei, înființate în cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă vin în completarea sistemului educațional de orientare și consiliere în carieră;
 2. Agenția Națională pentru Tineret, prin Centrele de informare și consiliere pentru tineri, pentru categoria de vârstă 14 - 35 ani, aflate în subordinea Direcțiilor județene pentru tineret;
 3. Centrul Național de Resurse pentru Orientarea Profesională (Euroguidance);
 4. Asociația Națională de Orientare Școlară și Profesională;
 5. Institutul de Științe ale Educației

Centrele de Orientare și Consiliere (RAM) oferă servicii care vizează:

 • asistarea persoanelor referitor la probleme academice şi personal-sociale, provocări pentru toate ciclurile de dezvoltare, pentru a înregistra un progres în general;
 • asistarea elevilor în identificarea şi recunoaşterea propriului interes, a propriilor valori, competenţe şi capacităţi, aptitudini şi trăsături de personalitate potrivite carierei alese.

Agenţia Turcă de Ocupare a Forţei de Muncă are rolul de a ajuta persoanele în găsirea unui loc de muncă în vederea prevenirii şomajului.

 • Un Consiliu General, în care părţile sociale sunt majoritare şi la care pot participa de asemenea reprezentanţi ai universităţilor publice, a fost înfiinţat cu scopul de a ajuta crearea politicii de ocupare a forţei de muncă în Turcia, prin adoptarea unui model de organizare deschis dialogului social.
 • Comitetul executiv, incluzând reprezentanţi ai lucrătorilor, angajatorilor, negustorilor şi meşteşugarilor a fost format ca organ al instituţiei care deţine administraţia supremă şi luarea deciziilor pentru formarea abilităţilor, autorităţii şi responsabilităţii.
 • Boards Provincial pentru ocuparea forţei de muncă s-a format cu scopul îmbunătăţirii iniţiativei locale în dezvoltarea regională şi a determinării politicii locale de ocupare a forţei de muncă.
 • Agenţiile de recrutare private a permis, atât în plan intern cât şi în străinătate găsirea locurilor de muncă şi de angajaţi.
 • Pentru a furniza servicii active în provincii, direcţiile regionale au fost abrogate şi s-au constituit direcţiile provinciale.
 • Employment and Vocational Expert a fost înfiinţată cu scopul de a produce personal calificat.

Eurodesk şi Agenția Naţională, prin intermediul centrelor de informare şi consiliere pentru tineri, sub coordonarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret;

Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală a Serviciilor de Consiliere.