Balsam pentru păstrarea vieții comune

Camera Deputatilor

Abordarea VMware accelereaza tranzitia la cloud computing, pastrand in acelasi timp investitiile existente si imbunatatind securitatea si controlul.

Emisiunea \

The ESRB should therefore have access to all the information necessary to perform its duties while preserving the confidentiality of these data as required.

Prin urmare, CERS trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le deține, păstrând în același timp confidențialitatea acestor date, conform cerințelor.

However, the modified restructuring plan takes proper account of assets' cyclical nature while preserving the HSH franchise in the shipping business.

balsam pentru păstrarea vieții comune

Totuși, planul de restructurare modificat ia în considerare în mod corect caracterul ciclic al activelor, menținând în același timp activitățile HSH pentru sectorul naval.

Furthermore, the budgetary procedure should incorporate a better balance between long-term stability and flexibility to respond to changing needs, while preserving the principle of subsidiary by providing clear advantages and added value in comparison to national budgets. În plus, pentru a răspunde unor nevoi în schimbare, procedura bugetară ar trebui să cuprindă un echilibru mai bun între stabilitate pe termen lung şi flexibilitate, menţinând în acelaşi timp principiul subsidiarităţii prin oferirea unor avantaje clare şi a valorii adăugate în comparaţie cu bugetele naţionale.

In order to capitalise fully on these advantages while preserving the security of exchanges, a common computer system may be established by the Commission.

română-germană pentru îngrijirea la domiciliu

Pentru a valorifica pe deplin aceste avantaje menținând totodată securitatea schimburilor, Comisia poate pune la punct un sistem informatic comun. Expenditure reforms that promote efficient resource allocation to support growth and employment while preserving equity should be complemented by the modernisation of revenue systems, where necessary. Reformele privind cheltuielile care promovează utilizarea eficientă a resurselor pentru a sprijini creșterea economică și ocuparea forței de muncă, păstrând în același timp echitatea, ar trebui să fie completate de modernizarea sistemelor de venituri, acolo unde este necesară.

The result of this purchased public myopia is that we are left with an absurd debate over how deeply to cut teachers' pensions and seniors' medical benefits while preserving tax breaks for the superrich and their large corporations.

Catehismul Bisericii Catolice

Rezultatul acestei miopie publice achiziționat este că am rămas cu o dezbatere absurd pe cât de adânc să taie pensiile și seniori profesori beneficii medicale păstrând în același timp facilități fiscale pentru superrich erupții hemoragice de durere în articulațiile genunchiului corporații de mari dimensiuni.

A risk management approach should be the most efficient model with a view to making a wider range of confidential data available for scientific purposes while preserving the confidentiality of respondents and statistical units.

balsam pentru păstrarea vieții comune

O abordare de gestionare a riscurilor ar trebui să reprezinte modelul cel mai eficient în vederea obținerii unei game mai largi de date confidențiale disponibile în scopuri științifice, păstrând în același timp confidențialitatea respondenților și a unităților statistice. The publication of the budget of Community bodies should be simplified, while preserving the prerogatives of the budgetary authority and of the Court of Auditors.

Sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 27 noiembrie

Ar trebui simplificată publicarea bugetului organismelor comunitare, păstrând în același timp prerogativele autorității bugetare și ale Curții de Conturi. These principles shall balsam pentru păstrarea vieții comune applied by the Parties in a manner which further facilitates trade, while preserving each Party's level of protection of human, animal or plant life or health.

Aceste principii sunt aplicate de către părți în așa fel încât să faciliteze și mai mult comerțul, păstrând în același timp nivelul fiecărei părți de protecție a vieții sau sănătății oamenilor, animalelor balsam pentru păstrarea vieții comune plantelor.

Chaplin şi T. Moreno, care i-a şi fost elev lui Freud la Viena, înainte de a emigra în America.

The advisory role of both the WP 29 and the EDPS will provide added value to this communication, while preserving the independence of the Commission in deciding autonomously about formally opening infringement procedures relating to the implementation of the Directive.

Rolul consultativ al GL 29 și al AEPD va aduce o valoare adăugată la această comunicare, păstrând în același timp independența Comisiei de a decide autonom cu privire la deschiderea oficială a procedurilor de încălcare referitoare la aplicarea directivei.

Forceful implementation of such national schemes should help to safeguard financial stability, restore the normal functioning of credit markets and underpin credit availability for businesses and households while preserving the level playing field in the internal market.

Punerea în aplicare energică a acestor planuri naționale ar trebui să ajute la menținerea stabilității financiare, restabilirea funcționării normale a piețelor creditelor și să sprijine accesul întreprinderilor și al gospodăriilor la credite, păstrând în același timp un mediu concurențial echitabil pe piața internă.

La tine alergăm, fericite Iosife… RV — 19 martie E sărbătoare. Iată slujitorul credincios şi înţelept pe care Domnul l-a aşezat în fruntea familiei sale.

The machinery allows high doses of radiation to be administered with extreme precision on a target within the skull, such as a nerve, a ganglion or an area of the brain, while preserving the surrounding structures. Echipamentul permite administrate de doze mari de radiatii cu o precizie extremă într-o zonă anume, cum ar fi un nerv, un ganglion sau, păstrând în același timp structurile din jur.

In order to exploit those advantages fully, while preserving the security of exchanges, a common computer system should be established as well as a list of documents of common interest to the Commission and the Member States.

Table of contents

Pentru a profita de acele avantaje în totalitate, menţinând în acelaşi timp şi siguranţa schimburilor, trebuie elaborat un sistem informatizat comun, precum şi o listă a documentelor de interes comun pentru Comisie şi statele membre. To serve the specific requirements of inland navigation, AIS has to be further developed to the balsam pentru păstrarea vieții comune Inland AIS technical specification while preserving full compatibility with IMO's maritime AIS and already existing standards and technical specifications in inland navigation.

Pentru a corespunde cerinţelor specifice ale navigaţiei interioare, AIS trebuie dezvoltat în continuare, până la definirea aşa-numitei specificaţii tehnice AIS interior, păstrând în acelaşi timp compatibilitatea deplină cu AIS maritim al IMO şi cu standardele şi specificaţiile tehnice deja existente în navigaţia interioară.

balsam pentru păstrarea vieții comune

It will help you decrease extra fat through cutting cycles while preserving lean vascular muscles. Acesta vă va ajuta să reduce grasimea in plus prin cicluri de tăiere păstrând macră musculare vasculare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Rumänisch-Deutsch für die Pflege zu Hause | SpringerLink
  • Domnul Corneliu Vadim Tudor : Doamnelor şi domnilor, Partidul România Mare salută cu multă bucurie în suflet jubileul a 85 de ani de la cea mai înaltă culme a existenţei naţionale: Unirea cea Mare şi Veşnică de la 1 Decembrie
  • Ce înseamnă cuvântul „întrupare”?
  • Introduction Sprachführer für den Pflegealltag Dieses übersichtliche Wörterbuch ist ein unverzichtbarer Helfer im Gespräch.
  • La tine alergăm, fericite Iosife, şi plini de încredere cerem ocrotirea ta.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

balsam pentru păstrarea vieții comune

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Citițiși